Прессъобщение- 28.08.2017

БЕТТРАН АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0175-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на БЕТТРАН АД” по процедура Енергийна ефективност за малките и средни предприятия.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 911 572.80 лв. (774 836.88 лв. – европейско и 136 735.92 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основните цели на проекта са:

– повишаване на енергийната ефективност вследствие на енергийни спестявания и намаляване на емисиите на CO2;

– увеличаване на производителността. Специфичните цели на проекта са: – Повишаване качеството на продукцията;

– Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.

Публична покана- 27.11.2017

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент БЕТТРАН АД, с предмет:
Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:
– един брой хибриден хидравличен багер (Мярка 1) по Обособена позиция 1;
– един брой челен колесен товарач (Мярка 2) по Обособена позиция 2;
– един брой мобилно сито тридеково (Мярка 3) по Обособена позиция 3.

Срок за подаване на оферти: 04.12.2017 г.

Валидна до: 04.12.2017г. (понеделник)

Възложител: БЕТТРАН АД

Допълнителна информация и тръжна информация:

Изтегляне на тръжната документация!

 

Оперативна програма „иновации и конкурентоспособност“- 23.12.2015

“БЕТТРАН” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0051-C01 за проект „Подобряване на ефикасността на производствения процес на БЕТТРАН АД чрез внедряване на нови технологии” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 690 000 лв. (847 535 лв. – европейско и 149 565 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 12 месеца.

 

Проектът има за цел подобряване на ресурсната ефективност и ефикаснот в производствения процес на „БЕТТРАН” АД, подобряване качеството и увеличаване на количеството произвеждана продукция, навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Увеличаване на производителността;
  • Изработването на нови и по-сложни изделия и разширяване на продуктовата гама на предприятието;
  • Намаляване времето за производство на единица продукция;
  • Увеличаване конкурентоспособността на вътрешния и външния пазар;
  • Повишаване пазарния дял на предприятието;
  • Подобрени условия на труд и безопасност.

 

В рамките на проекта ще бъде закупена и въведена в експлоатация трошачно-пресевна машина.

Прессъобщение- 03.05.2017

  

На 10.05.2017 г от 11:00 часа в хотел „Родопи” в гр. Хасково ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-2.001-0051-CO1 „Подобряване на ефикасността на производствения процес на БЕТТРАН АД чрез внедряване на нови технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ на фирма БЕТТРАН АД .

Целта на събитието е да се проследи изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, резултата и постигнатите цели от въвеждането в експлоатация на трошачно-пресевна инсталация, състояща се от вибрационен питател и двудеков гризли скалпер, 2 роторни трошачки, 2 вибрационни сита, комплект конвейерни ленти, метални конструкции и електрическа система.

Обща стойност на проекта: 1 690 000лв.

Европейско финансиране: 847 535 лв.

Национално съфинансиране: 149 565 лв.

Продължителността на проекта: 18 месеца.

Прессъобщение- 04.04.2016

На 13.04.2016 г. в хотел „Родопи” в гр. Хасково ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-2.001-0051-CO1 „Подобряване на ефикасността на производствения процес на БЕТТРАН АД чрез внедряване на нови технологии“

 

На 13.04.2016 г в хотел „Родопи” в гр. Хасково ще се проведе пресконференция за оповестяване стартирането на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ на фирма БЕТТРАН Беттран АД с наименование на проектното предложение „Подобряване на ефикасността на производствения процес на БЕТТРАН АД чрез внедряване на нови технологии“

Основната цел, която компанията си поставя за изпълнение през периода на провеждане на проектното предложение е внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, която е осъществима чрез закупуването на специализирано оборудване.

Специфичните цели, които ще спомогнат за постигане на основната цел на „БЕТТРАН “ АД са:

– внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

– подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

– навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина.

 

Обща стойност на проекта: 1 690 000лв.

Европейско финансиране: 847 535 лв.

Национално съфинансиране: 149 565 лв.

Продължителността на проекта: 12 месеца.

Пресконференция

Съобщение

 

На 13.04.2016 г.  в хотел „Родопи” се състоя встъпителна прессконференция по проект BG16RFOP002-2.001-0051-CO1 „Подобряване на ефикасността на производствения процес на БЕТТРАН АД чрез внедряване на нови технологии.

На събитието присъстващите се запознаха подробно с основните цели на проекта на БЕТТРАН АД и следствията от внедряването на нови технологии. Със закупуването на трошачно-пресевната инсталация (състояща се от вибрационен питател и двудеков гризли скалпер, 2 роторни трошачки, 2 вибрационни сита, комплект конвейерни ленти, метални конструкции и електрическа система)” на обща стойност 1 690 000 лв. ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, ще се увеличи количеството и качеството на произвежданата продукция, ще се навлезе на нови пазари в страната и чужбина. Модернизацията на базата ще доведе до стабилно ниво на конкурентноспособност, устойчиви работни места, здравословни и безопасни условия на труд, както и до откриването на нови работни места.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА- ТЪРГ

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент Беттран АД, с предмет:

„Закупуване на трошачно-пресевна инсталация (състояща се от вибрационен питател и двудеков гризли скалпер, 2 роторни трошачки, 2 вибрационни сита, комплект конвейерни ленти, метални конструкции и електрическа система)”.

Срок за подаване на оферти – 26.05.2016 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 26 май 2016 г.

Възложител: Беттран АД

Изтегелете тръжната документация оттук!