ЗА БЕТТРАН АД

 

“Беттран” АД е един от най-големите производители на бетонови и варови разтвори, пясък и трошено- каменни фракции в Хасковска област. Дружеството разполага с модерен бетонов център, каменна и пясъчна кариера, голям автопарк от строителна и специализирана техника.

“Беттран” АД извършва разнообразни строителни услуги и е надежден партньор в областта на строителството.

Качеството на продуктите е на европейско ниво. В дружеството е въведена система за производствен контрол и притежава система за управление на качеството ISO – 9001:2015; система за управление на околната среда ISO – 14001:2015; система за управление на енергията ISO – 50001:2011

“Беттран” АД, гр. Хасково е Акционерно дружество с едностепенна система на управление, регистрирано по Търговския закон.

Дружеството се управлява от Общо събрание на акционерите, Съвет на директорите в състав от трима души и се представлява от Изпълнителен директор.

В “Беттран” АД работят над 70 работници и служители. “Беттран” АД е правоприемник на поделение Механизация и автотранспорт“ при държавна фирма “Марса” – Хасково, образувана с Решение N 78/89 г. на Министерския съвет на РБългария. Фирма „Беттран“ – Хасково поема съответната част от пасивите и активите , както и другите права и задължения на фирма „Марса“ – Хасково, по баланса и към 30.11.1990 год.

През 1992 год. държавна фирма “Беттран” е преобразувана в търговско дружество, регистрирано е в Търговския регистър при Хасковския окръжен съд по ф.д. № 30/1992 год. През 1999 год. дружеството е приватизирано и към настоящия момент е със 100 % частен капитал.

Със строителни материали, произведени от “Беттран” АД и специализирана механизация на дружеството са построени всички големи инфраструктурни обекти: завод „Язаки България“, автомагистрала „Тракия“, автомагистрала „Марица“, ж.п. линия Пловдив- Свиленград, ПСОВ Хасково, ПСОВ Димитровград, Техномаркет “Европа”, Зеленчукова борса “Марица, Търговски комплекс “Век 21”, Хипермаркет “Кауфланд”, бензиностанции на OMV, Еко, Shell и други.

Традициите и опита в строителството, коректността и лоялността към клиентите на “Беттран” АД, логично се синтезират в девиза на дружеството: “Качество по-високо от цената”